Untitled Document
Ӷ: ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง

 

 

 

 

ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ

 

ทุนอุดหนุนการวิจัย (สกสค.)

 

สำนักงานงานคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2555 เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 0 5674 1314 โทรสาร 0 5673 7082 หรือ ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.otepph.com

 

 

͡Ṻ :

ѹ : 6 .. 2555

: Admin