Untitled Document
Ӷ: ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง

 

 

 

ประวัติ CS

 

เมื่อปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ มีโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นภายในวิทยาลัย โดยตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 422 ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เพราะในช่วงเวลานั้น คอมพิวเตอร์เป็นของใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากของทุกคน

ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ มีนโยบายให้นักศึกษาของวิทยาลัยทุกคนเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว จึงยกฐานะของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีฐานะเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบสอนเฉพาะวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเท่านั้น

ปี พ.ศ. 2532 กรรมการฝึกหัดครู ได้จัดสร้างหลักสูตรระดับ อนุปริญญา (อ.วท.) ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ. และ ค.บ.) และปริญญาตรี 2 ปี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) ในปี พ.ศ. 2537 จึงเริ่มมีการผลิตนักศึกษา วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับอนุปริญญา 2 ปี

ปี พ.ศ. 2539 เริ่มผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตร 4 ปี

ปี พ.ศ. 2540 ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี และให้ทุนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

ปี พ.ศ. 2545 มีการจัดการศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา แต่หลังจากนั้น หลักสูตรการผลิตบัณฑิตในสายครู หรือ ค.บ. มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 4 ปี เป็น 5 ปี จึงไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อ

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจากเดิมใช้หลักสูตรกลางของสภาสถาบันราชภัฏ ให้เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอง

ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

ปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และผ่านการรับทราบ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีละประมาณ 100 คน