Untitled Document
Ӷ: ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง

 

 

 

ประวัติ IT

 

เมื่อปี พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ มีโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นภายในวิทยาลัย โดยตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 422 ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เพราะในช่วงเวลานั้น คอมพิวเตอร์เป็นของใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากของทุกคน

ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ มีนโยบายให้นักศึกษาของวิทยาลัยทุกคนเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว จึงยกฐานะของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีฐานะเป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบสอนเฉพาะวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเท่านั้น

ปี พ.ศ. 2532 กรรมการฝึกหัดครู ได้จัดสร้างหลักสูตรระดับ อนุปริญญา (อ.วท.) ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ. และ ค.บ.) และปริญญาตรี 2 ปี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) ในปี พ.ศ. 2537 จึงเริ่มมีการผลิตนักศึกษา วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับอนุปริญญา 2 ปี

ปี พ.ศ. 2539 เริ่มผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตร 4 ปี

ปี พ.ศ. 2540 ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี และให้ทุนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

ปี พ.ศ. 2545 มีการจัดการศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา แต่หลังจากนั้น หลักสูตรการผลิตบัณฑิตในสายครู หรือ ค.บ. มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 4 ปี เป็น 5 ปี จึงไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่อ

ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดการศึกษาในวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.

ปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และผ่านการรับทราบ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละประมาณ 30 คน